آشنایی با معاونت آموزش

نام کامل مسئول مربوطه:

نام مسئول: محمود پارسا

تولد:۱۳۶۱

صادره: جهرم

سمت: معاونت آموزش

راه ارتباطی در ایتا: @mparsa

سوابق تحصیلی:

حوزوی درس خارج و تخصصی شیعه پژوهی

زیرمجموعه حوزه آموزش:

°مدرسه معرفتی مجازی آوای توحید
°مدرسه حکمت و معرفت حضوری
°مرکز پاسخگویی به سوالات دینی
°پژوهشکده و تولیدات


شرح وظایف